1. Ana Sayfa
  2. Blog
  3. Baṣarınızın Sesini Dinleyin

Baṣarınızın Sesini Dinleyin

featured

Açık ve ortak ṣirket politikası yönetmek zorlayıcı bir iṣ olabilir. Aslen “güvenlik mühendisi” olmayı öḡrenmek gerekir. Güvenlik mühendisliḡi, parçalar bozulsa bile kritik sistemlerin nasıl davranması gerektiḡini garanti eder. “Kritik sistemin” ṣirketiniz, “parçaların” ise elemanlarınız olduḡunu düṣünün. Bir eleman baṣarısız olduḡu takdirde tüm ṣirket parçalanmamalı, özellikle sisteme ana prensipler yerleṣtilmiṣ ise.

Açık-kültür politikası uygulayan ṣirketlerde, güvenin ortak payda olduḡunu söyleyebiliriz. Güvenin temel dinamik olarak yerleṣtirilebilmesi için, liderlerin güven vermeyi öḡrenmeleri gerekir. Güvenin çift yönlü bir cadde olduḡunu düṣünürsek, liderin bu güveni önce hak ettiḡini ispat etmesi gerekir. Gruplarımızı güçlendirerek yaratıcı potansiyellerini ortaya çıkarabilmeleri veya iṣlerini hakiki heves ile yapmalarını saḡlamak için, onlara güvenmeyi öḡrenmeli ve gerçek ortaklık yaratmalıyız, neticede onları bu nedenle iṣe almadık mı?
Elemanlarında güven yarattıktan sonra, liderler meydana getirmeyi amaçladıkları açık ve ortak kültür için üç temel prensipi takip etmelidirler.

En iyisini ümit edin

Dwight D. Eisenhower bir zamanlar ṣöyle demiṣ, “Liderlik sizin yapmak istediḡiniz iṣi, baṣkasına, o kiṣi istediḡi için yaptırabilmek sanatıdır.”

Eisenhower konuya tam isabet ile vurmuṣtu. İṣleri yaptırabilmenin sırrı, yüksek beklentiler yaratarak elemanlarınıza güvenmekle baṣlar. Her kiṣi ya baṣarıya ulaṣacak ya da baṣarısız olacaktır, ancak en iyisini beklersek olumlu neticeler elde etmemiz daha fazla ihtimal dahilindedir. “Olumlu niyet” denen kabul görmüṣ davranıṣın, özellikle çok kültürlü ve deḡisik jenerasyonlardan oluṣan iṣ gücü ile çalıṣırken, paha biçilmeyecek kadar deḡerli olduḡunu gördüm. Güven her zaman her yaptıḡımız iṣin bir uzantısı olmalı. Ben inanıyorum ki liderler olarak elemanlarımızın öḡrenmeye açık olabilmesi için, dil ve kültür farklılıkları veya çalıṣma ve iletiṣim stilleri hakkında ön yargılı olmamalıyız.

Esaslı Konuṣmaları Örnek Alınız

Günümüzde insanlarla konuṣmayı sürdürmek inanılmaz derece zor, özellikle yeni jenerasyon ile. Sosyal medyanın zirvede olduḡu bu günlerde (kısa mesajlaṣma, anlık mesajlaṣma, Facebook’da paylaşılan ve e-mail) konuṣmalar fragmanlara dönüṣtüḡünden, birçok gramer ve imla hataları meydana gelmiṣtir. İṣ yerinde yüz yüze konuṣmalar her gün daha azalırken, konuṣmanın ölmekte olan bir sanat olduḡunu düṣüyorum. Diḡer her sanatta olduḡu gibi, pratik yaparak bunu korumak gerekir.

Pek tabiidir ki, kiṣisel ilişkilerimizde nasıl konuṣmamız gerektiḡini biliyoruz ve karşımızdaki kiṣiyide derinlemesine öḡrenmek istiyoruz. Ancak ṣirketleṣmiṣ Amerika açısından bakıldıḡında, insanlar zaman kısıtlaması, kiṣisel programlar ve hedeflerle karṣılaṣıyorlar. Birçok liderin gözünde, bir iṣi yapabilmek için durumu kontrol etmek gerekir.

Dinleyiciler liderlerin durumu kontrol altına almaya çalıṣmasını hisseder ve belli, mekanik bir cevap, tepki verirler. Eḡer dinleyiciler kendilerini katılımcı olarak deḡil de, nesne gibi hissederler ise, defansif bir hale gelip sınırlar koyarak, haklı bir nedenle söylediklerimizi yok sayarlar.

Konuṣma bir sanat olduḡuna göre, her zaman geliṣme için yer vardır. Günlük iṣ hacmimizin yoḡun talepleri dolayısıyla, herkesle yüz yüze görüṣme yapmamız imkansızdır. Her zaman büyük presentasyonlar, tüm ṣirketi kapsayan memoramdum ve konferans görüṣmeleri olacaktır ancak otantik ve gerçek konuṣmalar dinleyicilerinizde belli olacak, sorumlu olduḡunuz konuṣmalarla güven tesis edeceksiniz.

Dinlemeyi Öḡrenin

Ortalama kiṣi zamanının, sadece yüzde 25’i kadarında dinlemektedir. Aktif dinleme TÜM dikkatimizi gerektirir, gerçek bir söyleṣi paylaṣabilmek için gözlerimizi, kulaklarımızı ve kalbimizi konuya vakfederiz. Hepimiz mükemmel dinleyici olduḡumuzu düṣünmemize raḡmen, birçok kiṣi geçici sessizlikte tekrar konuṣabilmek üzere cümlenin ilk yarısından sonra cevap hazırlamaya baṣlar. Dinleme yeteneḡimizi geliṣtirmek kiṣisel geliṣmemizi etkiler ve günlük konuṣmalarımız üzerinde müthiṣ bir etki meydana getirir.

Aṣaḡıda aktif dinleyici olabilmek için gerekli temel yetenekler sıralanmıştır.

1. Tüm dikkatinizi verin: Göz temasında bulunun, ne söyleyeceḡinizi düṣündüḡünüzden dolayı dinlemeyi ihmal etmeyin. İyi, olumlu niyetle yaklaṣın, ön yargılı olmaktan kaçının,açık fikirli olun.

2. Tekrar edin ve açıklayın: Açıklayıcı sorular sorun, konuyu yanlıṣ anlamadıḡınızdan emin olmak için, konuṣmacının söylediklerini tekrar edin ve açıklayın.

3. Yorumlayın ve teyid edin: Konuşmacının duygu, istek veya anlamlarına duyarlı yorum sunarak verilmekte olan mesajı cevaplayın, karṣılık verin.

4. Duraklama ve sessizliḡe izin verin: Duraklamadan korkmayın, basit seslendirme ve boṣ konuṣmalarla onları doldurmaya çalıṣmayın. Konuṣma alıṣ veriṣinde, dinlemek boṣluk gerektirir. Konuṣmanız gerektiḡi kadar, zamanınızı düṣünmeye ayırmanız da gerekmektedir. Kendine güveni olan, kiṣiliḡini yansıtan liderler “Ben ne tavsiye ettiḡinizden emin deḡilim. Bunu birkaç gün düṣünüp size geri döneyim” demekten çekinmezler.

Bu aktif dinleme becerilerini yalnız bire bir konu malarda deḡil, tüm iletiṣim türlerinde, büyük sunumlar, konferans aramaları ve grup veya tim toplantıları da dahil olmak üzere, kullanınız. Böylece daha etkili, daha anlamlı, daha ortak yönü olan, daha az çekiṣmeli fikir alıṣ veriṣleri sonuçta otantik bir söyleṣinin oluṣmasını saḡlar.

Güvenlik Mühendisliḡi

Açık ve ortak ṣirket kültürünü yönetmek isteyenler, kuruluṣlarının güvenlik mühendisi olmak zorundadırlar. Her kiṣiye güven vermeyi ve tüm iṣlerde güven yaratmayı, ṣirket önceliklerini yerleṣtirmeye sizi davet ediyorum. Ṣunu deneyin: Konuṣma sanatına deḡer verin. Her ortamda faal olarak dinleyin ve etrafınızdakiler için model olabilecek bir yetenek geliṣtirin. Ṣirket konuṣmalarında maskesiz kiṣilikle risk alın, baṣkaları için basitlik ve içtenliḡi model yapın.

Yorum Yap

Bültenimize Katılın

Hemen ücretsiz üye olun ve yeni güncellemelerden haberdar olan ilk kişi olun.

Yorum Yap